image banner
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị thủ tục hành chính

1. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

(Người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn - Doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn)

Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Các trường hợp chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

2. Địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Hải Phòng
- Văn phòng UBND thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng;
- Số điện thoại chuyên dùng: 08031137
- Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh@haiphong.gov.vn

3. Công khai đường dây nóng của UBND xã Chiến Thắng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân tại Bộ phận Một cửa xã:

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

- Bà Trần Thị Khánh, Chủ tịch UBND xã; SĐT: 0963.998.980

- Ông Phạm Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã; SĐT: 0373.173.918

- Ông Đào Đăng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã; SĐT: 0392.810.143