image banner
Danh sách cán bộ phát ngôn và đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Trần Thị Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng, SĐT: 0963 998980.